Select Section Chassidut.Shiurim Daf Yomi, Tanya Shiurim, Hayom Yom, Today’s Day ,Today’s Mitzvah : 24JEWISH ALERTS large selection videos and feeds in each section

הרב נויגרשל (HD) חנוכה, בטחון ואמונה

מהי מידת ההשתדלות הראויה לאדם ? מהי מידת הבטחון בה אנו אמורים לנהוג?
מהו הגבול המחלק בין השתדלות נצרכת לאי בטחון ואמונה ?
כסות עיניים לעצלות גרידא אף היא מוגדרת כ ״בטחון״ ו״אמונה״ בשם יתברך.
בשיעור מדהים זה, נוכל לקבל רעיון לתשובה מניחה את הדעת בשאלה חשובה זו

חנוכה שמח!

הידברות-הרב יוסף בן פורת-משמעות הניסים בחג החנוכה

SHIUR WITH RABBI GAFNE in TANYA Chapter 10 6

14.12.2014

Siyum Harambam at Kotel (Western Wall) #1

14.12.2014
Rabbi Eli Feldman performs a Siyum Harambam at the Kotel, witnessed by his Birthright group from Australia

Siyum Harambam at Kotel (Western Wall) #2

Global Online Siyum HaRambam Webcast, Part 2 Section on the right side,Living Torah – Talks Great Videos Selection

Rabbi Shimon bar Yohai Jewish Biography as History Dr. Henry Abramson

03.12.2014
Emerging from a cave after twelve years of isolated Torah study, Rabbi Shimon bar Yohai went on to become one of ancient Israel’s most celebrated Kabbalists and a leader of the Jewish people. Part of the Jewish Biography as History series by Dr. Henry Abramson, more available at http://www.jewishhistorylectures.org. (Note: this is a revised upload)

Celebrating Study of Rambam

12.12.2014
Rabbi Shmuel Butman recalls the day the Rebbe called him to his house, requesting that he publish a book commemorating the worldwide celebrations of the annual completion of the Mishneh Torah.

His due date? Three weeks.

Living Torah Disc 134 Program 536

In the Beginning: The Genesis of My Shlichus – Chabad Lay Leadership Conference

27.11.2013
Rabbi Bentzion Butman, Rabbi Shmuel Kaminetzki, Rabbi Shmuel Lew and Rabbi Zalman Mendelsohn at the Chabad Lay Leadership Forum 5774-2013

Siyum HaShas in MetLife Stadium – Full Video 7 Hours

93,000 Jews Dancing at Siyum Hashas

Most people seemed to agree, the most inspiring moment of the Siyum Hashas at MetLife stadium was the 15 minutes of music and dance. 90,000 Yidden, Kein Yirbu.

Siyum At The Nadvorna Yeshiva In Bnei Brak – 2014/5775

23.11.2014
©2014 The Gedolim Gallery – All Rights Reserved

The Nadvorna Rebbe participates in a Siyum in honor of the completion of Masechta Bava Kamma by students of his Yeshiva.

Twelfth Siyum Hashas – Metlife Stadium – FULL VIDEO

Entertainment Before the Twelfth Siyum Hashas at Metlife

Mendy Werdyger, Sruly Werdyger, Shragee Gestetner, Chilu Posen with the Hamezamrim choir singing before the starting of the Twelfth Siyum Hashas at Metlife Stadium, Aug. 1, 2012

thetheme1

Section Jewish Torah Insights Channel Shiurim, Chanukah language hebrew,french,english,spanish,german,russian, the Jewish Woman,YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES

Select Section WEEKLY Parshat Vayeishev  language hebrew, french, english, spanish, german, russian, Machon Meir, CHABAD, The Jewish Woman, YOUTH/TEENS SHIURIM & COMMENTARIES

Section Chassidut.Shiurim Daf Yomi, Tanya Shiurim,Hayom Yom

ban-daf

 

Rabbi Yosef Mizrachi


Rabbi Yosef Mizrachi – Mussar Talk In Philadelphia

Rabbi Danny Myers

Rabbi Raymond Haber

Popular Daf Yomi videos

Rabbi Dovid Feinstein

 Daf Rabbanim

SUKKAH Daf

27.01.2014

Daf Hayomi Advancia israel

KLC MARSEILLE Daf Yomi

Bienvenue sur la chaîne de KLC,
Etudiez en ligne la torah (paracha, halakha, daf hayomi,…), connaître les évènements de la communauté ou les revivre…

Rav Dov Roth-Lumbroso – chiourim.com

DY Italiano

Daf Yomi Kolel Happy Hour

Este é primeiro o canal de shiurim ao vivo em português no You Tube do mundo!

הרב יוסף בן פורת

Rabbi Zamir Cohen עולם התורה

…שיעור דף יומי הרב גלעד בניאל מסכת …. דף

Daf Yomi Talmud …. Yom Tov page … Gemarrah Festival Rabbi Moshe P. Weisblum דף יומי תלמוד גמרא ביצה ל”ו

Daf Yomi Megillah Talmud Rabbi Weisblum דף יומי מגילה ‘ הרב משה ויסבלום

Daf Yomi Talmud Succah  Gemarrah Succot Rabbi Weisblum דף יומי תלמוד גמרא סוכה

Section Chassidut.Shiurim Daf Yomi, Tanya Shiurim,Hayom Yom

ban-tanya

 

Rabbi Naftali Citron Torah Learning Channel.

תניא 001 – עמוד השער – תניא יומי ל י”ט כסלו בשנה פשוטה

11.12.2011

לימוד ספר התניא עם הרב מרדכי אלון שליט”א

לימוד בוקר בית המדרש “ו אהבת” מושבה מגדל

מחזור תשע”ב

לימוד דף השער

נלמד א כסלו תשע”ב

תניא יומי יג בתשרי תניא יומי בוכריס

17.09.2013
תניא יומי
http://xn--4dbru3b.com
כא אד”ש כמשפט לאוהבי שמו אל המתנדבים בעם לעשות צדקת ה’ עם ארצו הקדושה לתת מדי שנה בשנה חוק הקצוב מעות אה”ק תוב”ב אליהם תטוף מלתי ותזל כטל אמרתי לזרז לזריזים ולחזק ידים רפות במתן דמים מעות א”י מדי שבת בשבתו ולפחות מדי חדש בחדשו מערכו הקצוב לערך שנה וכל כסף הקדשים אשר עלה על לב איש להתנדב בלי נדר לפרנסת אחינו יושבי אה”ק מדי שנה בשנה. כי הנה מלבד הידוע לכל גודל מעלת הזריזות בכל המצות הנאמר ונשנה בדברי רז”ל לעולם יקדים אדם לדבר מצוה כו’ וזריזותי’ דאברהם אבינו ע”ה היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם כי העקדה עצמה אינה נחשבה כ”כ לנסיון גדול לערך מעלת א”א ע”ה בשגם כי ה’ דיבר בו קח נא את בנך כו’ והרי כמה וכמה קדושים שמסרו נפשם על קדושת ה’ גם כי לא דיבר ה’ בם רק שא”א ע”ה עשה זאת בזריזות נפלאה להראות שמחתו וחפצו למלאות רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו וממנו למדו רז”ל לקיום כל המצות בכלל ובפרט מעשה הצדקה העולה על כולנה המגינה ומצלה בפירותיה בעוה”ז מכל מיני פורעניות המתרגשות כדכתיב וצדקה תציל ממות וכ”ש משאר מיני יסורים הקלים ממות כ”ש שטוב לנו גם בעוה”ז להקדימה כל מה דאפשר שהרי אדם נידון בכל יום: Ori Zadok

KollelBethYossef , “Daily Halacha”

25.12.2013

KollelBethYossef , Rabbanim …the “Day of Study”

Tanya For Teens with Rabbi Manis Friedman

18.12.2012

Rabbi Manis Friedman on Tanya

06.12.2012

Tous les cours de Tanya

Cours de Tanya du Rav Haim Mellul 

Cours de Tanya du Rav  Chmouel Azimov

Cours de Tanya  Rabbanim

25.07.2013

les 8 chapitres de Rambam Rav Yéhouda Ben Ichaï -“Les 8 chapitres du Rambam” 1

13 Princípios da Fé Judaica por Rambam Maimonides

Rabbi Yaakov Benlev – …Português

dailychassidus great videos selection . Select your shiur!Rav Paltiel

 

KABBALAH of the HEART | Sefer Tanya

 29.05.2007

Who’s the boss of your body: your heart or your brain? Rabbi Tzvi Freeman explores the untapped powers of the mind.

LESSONS IN TANYA:

Rambam on Medicine

29.01.2012

Ramabas directives on health!

Основные принципы воспитания детей 6. Переходный возраст

Learn Mitzvot

Li’kutay Moharan

Lectures From Rabbi Dror Moshe Cassouto, Yeshivat Chut Shel Chessed, Jerusalem, Israel

For more Torah Lessons by Rabbi Dror Moshe Cassouto please go to:

http://www.breslev.co.il/vod/torah_lessons/rabbi_dror_moshe_­cousotto.aspx?category=87&pageid=1&language=english

Please subscribe to receive the latest of the shiurim and events!

Les 8 chapitres du Rambam 7 eme partie.

31.03.2014   Yechiva Or Gabriel

Section Chassidut.Shiurim Daf Yomi, Tanya Shiurim,Hayom Yom

ban-yom

This site is dedicated to לעלוי נשמת Mazal Tov  bat R’ David Halevy  

refuah

Please Say Tehillim

תהילים פרק לרפואה

Refuah Shlema Tehillim PEREK 20  .

for דבורה בת שרה

for צפורה בת שיין לאה

קריאת ספר תהילים השלם – אבידני יובל – ספרדי ירושלמי – Complete Tehilim by Avidani Yuval

04.07.2013
בס”ד
קריאת ספר תהלים במלואו בנוסח ספרדי ירושלמי.
ביצוע: אבידני יובל.
yuval.avidani@gmail.com
למען לא יצא שכרנו בהפסדנו נא לא לנגן\לצפות\להאזין בשבתות וחגי ישראל.

מצורף לינק להורדת כל התהילים מחולקים לפי פרקים.
הקובץ הראשון (0) הוא ה”יהי רצון” ההתחלתי, והקובץ האחרון (151) הוא ה”יהי רצון” של סיום התהילים. בין לבין (1-150) זה כל פרקי התהילים.

נ.ב – ההורדה בקובץ RAR, יש לחלץ את הקבצים מתוך הקובץ לאחר ההורדה.

https://www.dropbox.com/s/jogyvgmqepf…

מוקדש לכבוד דוד המלך עליו השלום.

The complete Tehilim by Avidani Yuval
Sefaradic – Yerushalmi
yuval.avidani@gmail.com

please do not play on Shabbat\Jewish Holidays.

if you wish to download the complete tehillim please click this link: https://www.dropbox.com/s/jogyvgmqepf…

מוקדש למען זיכוי הרבים – מצווה להפיץ.
לשחרור ממאסר של כל השבויים בגוף ובנפש בפרט לשחרורו המהיר של יהונתן בן מלכה למשפחת פולארד הכלוא עשרות שנים.
לעילוי נשמת: שרה שרח(סרח) בת סולטן, מרגלית מיג’בורה בת צ’חלה רחל, פלו תופאחה כתון בת צ’אחלה רחל, פרחה פלורי יעקב בת צ’אחלה רחל, סלים בן צ’אחלה רחל, משה בן צ’אחלה רחל, יצחק בן צ’אחלה רחל, מאיר בן צ’אחלה רחל, מנשה בן צ’אחלה רחל, צ’אחלה רחל בת חנה, צ’אחלה רחל בת חווה, לאה בת טובה, לאה בת חווה, שאול בן חווה, עבדך מורנו ורבנו חכם עלואן שמעון בן גאולה, עבדך מורנו ורבנו הרב מרדכי צמח בן מזל, עבדך מורנו ורבנו רבי יוסף חיים בעל ה”בן-איש-חי”, עבדך מורנו ורבנו רבי ישראל אבוחצירא ה”בבא סאלי”, עבדך מורנו ורבנו רבי יצחק בו תופאחה, עבדך מורנו ורבנו הרב רבי נחמן בן שמחה ובן פייגא מברסלב, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה. זכותם תעמוד לנו ולכל ישראל אמן וכן יהי רצון.

Achrei-Mos, Mem Tes Part 7 with “Prof. Yaakov Brawer Ph.D.” by “learntorah.ca”

This is the sixth installment of our weekly chassidut class at “Kollel Beth Yossef” on the Maamar Achrei-Mos, Mem Tes from the Rebbe Rashab with “Prof. Yaakov Brawer Ph.D.”

For more information, visit http://www.kollelbethyossef.com or http://www.learntorah.ca

Rabbi Shalom Jacobson tells stories about the Lubavitcher Rebbe

12.10.2013
Rabbi Shalom Jacobson tells stories about the Lubavitcher Rebbe. Originally broadcast on the 10th of Shvat, 5771 (2011). In English (with the occasional Yiddish or Hebrew term thrown in).

Rav DovBer Pinson. TheIYYUNCenter

What Would I Be Missing Without Chassidus? (Part 1)

Inspirational lecture by Rabbi Chaim Miller, author of the Gutnick Chumash, at Chabad of Hillside on Yud Tes Kislev 5773. (3rd December 2012).

What Would I Be Missing Without Chassidus? (Part 2)

Inspirational lecture by Rabbi Chaim Miller, author of the Gutnick Chumash, at Chabad of Hillside on Yud Tes Kislev 5773. (3rd December 2012).

“Because I’m in a Mussar Vaad”

”Shalom Bait” Lecture by Rabbi Hillel Khaimov Part 2, March 2013

 Rabbi Itzhak Yehoshua

Tribute To MaRan Chacham Ovadia Yosef Zt”l

Tribute To MaRan HaRav Shlomo Zalman Auerbach Zt”l

Maran Harav Shlomo Zalman Auerbach Zt”l (Hebrew: שלמה זלמן אוירבך‎; July 20, 1910 – February 20, 1995) was a renowned Orthodox Jewish rabbi, posek, and rosh yeshiva of the Kol Torah yeshiva in Jerusalem, Israel. The Jerusalem neighborhood, Ramat Shlomo is named after Rav Auerbach.

Yeshiva World News


שוב נעלה -הרב יהודה גליק

30.10.2014

גילוי רחל אימנו בעופרת יצוקה עדות מפי חיילים

Mother Rachel testimony from IDF soldiers

RABBI KALMENSON

Rabbi Mendel Kalmenson is the rabbi of Beit Baruch and executive director of Chabad of Belgravia, London, where he lives with his wife, Chana, and children.
Mendel was an editor at the Judaism Website—Chabad.org and is also the author of a popular book titled “Seeds of Wisdom.”

24JEWISH By Rabbi Mendel Kalmenson. About Seeds of Wisdom, Knowledge vs. Wisdom, Bridges of Tradition, Inward Travel, Rocket Science, Loving or Learning ,First Things First

Kollel BethYossef  the “Daily Halacha”

Shiurim, torah classes recorder at the Kollel and updated frequently,

please subscribe and let us know any topic you would like to learn about.

Mitzvah Tantz With The Bobover Rebbe Zt”l In Israel – כ״ק האדמו”ר מבאבוב זצ״ל

 14.02.2014

The Bobover Rebbe Zt”l dancing Mitzvah Tantz at the wedding of his granddaughter to the grandson of the Vizhnitzer Rebbe Zt”l.

Daily Mussar

Daily Zohar

  great videos selection . Select your shiur !

Shiur with Rabbi Avraham Gaon
Rosh Yeshiva of Yeshiva Etzion
http://www.YeshivaEtzion.com

Daily Dose Of Emuna

Your Dark Side: Lessons From the Chanukah Flames

Chanukah: 12/24/08

Illuminating Your Shadowy Crevices: Lessons From the Chanukah Flames

Do you ever feel ugly inside? Ashamed of thoughts or even actions that only you are aware of? Every one of us has a dark side — deep, dark crevices, where are worst lurks. Freud and other psychologists have resigned themselves to the fact that we can never truly tame the “beast” within; the forces that can cause us to think and behave in ways that would not make us or anyone proud. What does Chanukah have to say about these shadowy corners of our pysche? Can we do anything about our darker side, or are we doomed to live with it?

Chanukah? and more …..Rabbi Israel Landa

09.12.2014

Rav Shalom Arush speaking about Inner Desire/Kavanna Los Angeles 2013

Author of Garden of Emuna and many other books, spreading the teachings of Rebbe Nachman of Breslov with Rabbi Lazer Brody to translate his works for the Western world. There is a great scene where the rabbi says brucha over water with joy and true kavannah – a great “rebbe moment.”

Chanukah: Kindling and Channeling the Light

Rabbi Yosef Mizrachi – The Secrets Of Chanukah

“What can I do to have more trust in God?”

01.12.2014
Increase your trust in G-d and you will receive even more blessings from Him. Study the chapter, The Gate of Trust in G-d from the book, Duties of the Heart.
7 Tishrei 5751 – September 26, 1990

Disc 14 Program 56

http://www.livingtorah.org

When the Rebbe saved three lives

28.11.2014
Dr Harold Serebro is a leading medical practitioner, entrepreneur and author of several books.

He recalls how one a busy afternoon, a panicked Rabbi Bernhard walked into his Johannesburg practice holding a file of x-rays belonging to a congregant.

The Rabbi’s dilemma: Doctors were insisting on immediate surgery, but the Rebbe was of an entirely different opinion.

Living Torah Disc 134 Program 534

http://www.livingtorah.org

FranceFlagLes leçons des Miracles de Hanouka

Tehillim תהלים – Chapter ,,,, / פרק א (Moroccan Marocain מרוקאי)

21.10.2014

Moroccan Halakha
La Halakha Marocaine
http://www.darkeabotenou.com

nz”y Ribi David Kadoch s”t

Lyrics: http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt26…

Le’iluy Nishmat: Ribi David Kadoch Sr. ben Zohra z”l

Should We Teach Our Kids About the Hatred for Jews? Ask the Rabbi Live with Rabbi Mintz

Common Questions Series #26

27.11.2014
Rabbi Mizrachi is a world renowned speaker proving that the Torah given to us by Moshe is divine without any doubt. Visit http://www.divineinformation.com/ for other lectures, events, DVD’s, and more!

TorahAnytime.com Clip – Rabbi Avraham Schorr – The Importance of All 613 Mitzvot

Shiur – Why everyone should be reading the Book of Tehilim – R. David Kadoch

Chai Lifeline: Flatbush Symposium – Rabbi Moshe Tuvia Lieff – Divrei Chizuk

Shlomo Carlebach – CHANUKAH Torah & Story of Radomsker chasid חנוכה

Reb Shlomo Carlebach Zts”l “CHANUKAH”
Radomsker Torah & Story of Radomsker chasid in auschwitz WW2

FranceFlag

Périmon cours – Cours sur Ain Beth ch6 du Rabbi Rachab par YY Périmon

Common Questions Series #25 – Include Words About The Terror Attack On The Shul

19.11.2014
Rabbi Mizrachi is a world renowned speaker proving that the Torah given to us by Moshe is divine without any doubt. Visit http://www.divineinformation.com/ for other lectures, events, DVD’s, and more!

Rabbi Shalom Jacobson tells stories about the Lubavitcher Rebbe

12.10.2013
Rabbi Shalom Jacobson tells stories about the Lubavitcher Rebbe. Originally broadcast on the 10th of Shvat, 5771 (2011). In English (with the occasional Yiddish or Hebrew term thrown in).

MyLife: Chassidus Applied Episode 37 – Sunday, October 5

06.10.2014

Rabbi Efrayim Mirvis (now Chief Rabbi of UK) and Kinloss Kollel

Introduction to Chassidut and Chassidic stories – Rav Menachem Weinberg in Yeshivat Hamivtar

Yeshiva World News

ערוץ שפע

Rav Chmouel Azimov

Chabad in Israel – New Branding, Same Old Spiritual Mission

Rabbi Israel Meir Kahan, the Chofetz Chaim (Jewish Biography as History)

Yeshivat Lev HaTorah – Visiting Rav Eliezer Melamed


Rabbi Avraham Chaim Feuer Introduction to Tehillim

‫tikkun chatzot and learn Torah while Midnight in kollel chatzos

Every night– yes, every single night – dozens of Torah scholars learn Torah for your benefit.
Every night, from midnight until morning, dozens of Torah scholars study Torah the sake of Am Yisrael. They’re tired; they’ve worked hard all day. But they courageously fight off sleep to avail themselves of these special hours.

King David studied Torah at midnight because he understood that then, when light and darkness are intertwined, the Gates of Heaven are flung open to accept our prayers. “Blessed is the portion of those who, at that special time, arise from their sleep to engage in Torah.” It’s an “et ratzon” (an opportune moment), when Hashem’s attribute of mercy rules the world. And it’s then, when Hashem is longing for our prayers and midnight learning, that over sixty Torah scholars leave the comfort of their homes to mourn the destruction, learn Torah and pray for their learning partners and for the entire Jewish nation.

“Whoever arises at Chatzos, Hashem Himself heeds that person’s prayers, and all his requests and blessings are fulfilled” (Zohar).

Their prayers are answered!We have seen yeshuos! People ask these Torah scholars to pray for them – for children, for health, for parnassah, to find a mate, and their prayers are fulfilled, a living testimony to the blessing that is drawn from Torah learning at midnight.
To learn more click here.
http://www.kollelchatzot.com/
“He who cannot rise at midnight should support one who does rise, and he will have a share in the Torah learning”
Chutzos Damesek.

Yeshivat Lev HaTorah-Yerushalayim

hamptonsynagogue’s channel

MOTHER RACHEL header picture

 

WHY AREN’T YOUR
PRAYERS ANSWERED??
HERE’S THE REAL REASON:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.